Con đội gạch thân vuông

Đặc điểm nổi bật

  • Thân vuông nguyên khối
  • Độ bền X3 mẫu truyền thống
Giới thiệu con đội gạch thân vuông

Leave a Comment