Chuyên mục
Máy mở bù long hơi

Máy mở bù long sài hơi 1/2 inch 720 N.m có đồ nghề kèm theo

Chuyên mục
Máy mở bù long hơi

Súng mở bù long 1/2 inch 1200 N.m

Chuyên mục
Máy mở bù long hơi

Mở bù long wera 1”2 inch 850 N.m